EN

О МОНОХРОМНОЙ ЖИВОПИСИ


Тиберий Сильваши (Мукачево-Киев) о начале и экспериментах.  Экспериментальную выставку «The World of Icons» с участием работ Тиберия Сильваши можно посмотреть в  Voloshyn Gallery (Київ) до 31 января.

 

Текст галереи: 

Voloshyn Gallery спільно з KNO | Kyiv Non Objective представляють міжнародну виставку безпредметного мистецтва «The World of Icons». У виставці братимуть участь Дон Вуазін, Деб Ковелл, Тіберій Сільваші, Олена Домбровська, Біллі Ґрюнер, Кайл Дженкінс, Вахіда Ажарі, Бадрі Ґубіанурі, Лінда Артс, Сара Кейгері, Метт Фейлд, Дольф Верлінден, Марінда Вандехейде, Сергій Попов, Іван Де Меніс, Джордж Міртенс, Вернер Віндіш, Мирослав Вайда, Річард ван дер Аа та Імке ван Дейк.

«The World of Icons» є презентацією робіт художників з Європи, США, Австралії та України, творчість яких щільно пов’язана з безпредметним мистецтвом та його сучасними напрямами, такими як reductive art та post-formalism, візуальна мова котрих прикметна тим, що оперує широким спектром художніх засобів вираження.
«The World of Icons» – виставка-підсумок міжнародного проекту «Icons», що був організований мистецьким об’єднанням KNO | Kyiv Non Objective, та який відбувався протягом всього 2018-го року у виставковому просторі Музею М. Булгакова. Проект було задумано та реалізовано як серію експериментальних виставок, а сам простір музею став лабораторією для художніх практик митців із різних країн світу.
Наскрізною лінією проекту є поняття образу в мистецтві. У рамках «Icons» автори намагались знайти відповіді на питання: чи може існувати образ у творах безпредметного мистецтва, якщо в таких творах він постає лише у своїй до-лінгвістичній формі? Чи може нефігуративне мистецтво бути формою естетичного освоєння світу та почуттів або бути формою мислення у світі абстрактних категорій?
Щомісяця митці, підсумовуючи свої роздуми, створювали нову експозицію в лабораторному просторі музею. У якості отриманої «відповіді» на досліджувані питання художники додавали назву свого проекту до загальної назви «Icons». Таким чином постали такі проекти, як: «Icons\Objects», «Icons\Structures», «Icons\Nonobject» та інші.
Узагальнюючи весь цей досвід можна стерджувати, що безпредметне мистецтво не є лише грою з формою та кольором. Художники у своїх творах віднаходять тонкий зв’язок поміж різними категоріями метафізики буття. У свою чергу глядачеві пропонується цілком інший простір для споглядання та відчуття реальності, в якій згармонізований світ відносин поміж базовими категоріями мистецтва, естетики та філософії.

KNO | Kyiv Non Objective – мистецьке об’єднання, яке було засновано українськими митцями у 2017 році. Цілі та діяльність об’єднання зосереджено на продовженні традиції безпредметного мистецтва в Україні, формуванні міжнародної мультидисциплінарної платформи для репрезентації різноманітних художніх практик та розробці концепцій в області сучасного безпредметного мистецтва.

—————————————————————————————–

Voloshyn Gallery in conjunction with KNO | Kyiv Non Objective is proud to present an international exhibition of nonobjective art, entitled The World of Icons. The show’s participants will include Don Voisine, Deb Covell, Tiberiy Szilvashi, Elena Dombrovska, Billy Gruner, Kyle Jenkins, Wahida Azhari, Badri GubiaNuri, Linda Arts, Sarah Keighery, Matt Feyld, Dolf Verlinden, Marinda Vandenheede, Serhiy Popov, Ivan De Menis, George Meertens, Werner Windisch, Myroslav Vayda, Richard van der Aa, and Iemke van Dijk.

The World of Icons showcases works by artists from Europe, the USA, Australia and Ukraine whose careers are closely associated with nonobjective art and its contemporary trends, including reductive art and post-formalism. Their visual vocabulary has a broad range of expressive means.
The World of Icons concludes the international project Icons, organizes by KNO | Kyiv Non Objective art union and hosted throughout 2018 by the exhibition space of the Mikhail Bulgakov Museum. The project was conceived and realized as a series of experimental exhibitions uniting artists from various countries, with the museum space becoming a laboratory for their art practices.
The notion of an image in art was the project’s recurring theme. Under the aegis of Icons, artists probed the question of whether an image can exist in nonobjective art, given that it only manifests itself in its pre-verbal stage in these works. Can nonobjective art become a form of aesthetic appropriation of the world and feelings, or function as a form of reflection in the world of abstract categories?
Summing up their reflections, the artists created a new exposition in the museum’s laboratory space every month. “Answering” research questions, the artists appended the titles of their projects to the general title “Icons.” This produced such projects as Icons\Objects, Icons\Structures, Icons\Nonobject, and more.
Summarizing their experience, one can say that nonobjective art is not just about playing with shapes and colors. The artists explore subtle connections between various categories of the metaphysics of existence with their works. The viewers, in their turn, are offered a strikingly different space for observing and experiencing reality, in which the basic categories of art, aesthetics and philosophy are brought into harmony.

KNO | Kyiv Non Objective is an art union founded by Ukrainian artists in 2017. The goals and activities of the union focus on furthering the tradition of nonobjective art in Ukraine, forming an international multidisciplinary platform for showcasing various art practices, and developing new concepts in the sphere of contemporary nonobjective art.

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.