Voloshyn Gallery представляє персональний проект Лесі Хоменко: «Леся Хоменко та її школа».
Як відзначає сама авторка, ця виставка про довіру, самоіронію та проблематизацію
сучасної української освіти. Для роботи над новою серією Леся Хоменко запросила до співпраці своїх студентів, що
закінчили курс сучасного мистецтва у Kyiv Academy of Media Arts, тьюторкою якого була сама художниця. Проте, колаборацією цю взаємодію назвати складно, оскільки авторка використовує для своїх картин фотографії, що
було надіслано студентами у відповідь на її прохання, без безпосереднього залучення їх
до співпраці. У процесі роботи Хоменко досліджує власну ідентичність та, відповідно, ідентичність молодих художників. Працюючи з їхніми зображеннями, художниця трансформує своє ставлення до учнів: замість аналізу їх як
молодих художників-суб’єктів, які перебувають у тій самій системі координат, що і вона,
Хоменко об’єктивізує їх, спираючись не на особисте ставлення, а лише на ті зображення, що
вони надіслали їй для роботи.
У просторі Voloshyn Gallery Леся Хоменко представить інсталяцію з картин, де продовжить
свою програмну роботу над деконструкцією фігуративного зображення й аналізом всіх
елементів картини. Деконструкція у практиці Лесі Хоменко передбачає не лише роботу із
візуальними образами, але й з усіма складовими картини – її матеріальними носіями. Так у
своїй новій серії завдяки використанню синтетичного полотна, біфлексу та синтетичних
акрилових фарб авторка досягає нової максимальної еластичності полотна. Це дозволяє
художниці перетворити одне з найнеулюбленіших своїх занять – натягування полотна на
підрамник – на головну смислотворчу частину роботи, адже саме натяжка полотна стає
інструментом деформації зображених на картинах постатей. Крім того, сам підрамник, як
правило, залишається невидимою, маргінальною частиною картини. Він часто підлягає заміні, або натяжка відбувається без участі автора. Проект «Леся Хоменко та її школа» звертає
увагу глядача на рутинний, технічний, процес створення та оформлення картини, який
перетворюється на самодостатній авторський жест, що остаточно визначає зображення.
Леся Хоменко народилась у 1980 році у Києві, де живе і працює зараз. Закінчила
Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури у 2004 році. З 2004 року
співзасновниця та учасниця групи Р.Е.П. У 2005–2006 рр. брала участь у резиденції Центру
сучасного мистецтва при НаУКМА; у 2008 році – у резиденції LIA (Leipzig International Art
program) у Лейпцизі, Німеччина. З 2008 року – учасниця кураторського об’єднання ХУДРАДА.
Її роботи були експоновані на багатьох персональних та групових виставках, серед яких –
головний проект Kyiv Biennale Arsenale 2012 року, а також виставки у Національному
художньому музеї України, у нью-йоркській White Box gallery, віденській MUMOK та Zacheta
gallery у Варшаві. Леся Хоменко – номінантка премії PinchukArtCentre Prize у 2009, 2011 та
2013 рр. і Future generation art prize у складі групи Р.Е.П. у 2012 році, заснованих Віктором
Пінчуком, а також володарка премії Каземира Малевича у 2012 та 2016 роках.
Максим і Юлія Волошини відкрили Voloshyn Gallery у жовтні 2016 року. Галерея
спеціалізується на contemporary art і демонструє широкий спектр різних медіа сучасного
мистецтва, проводить персональні та групові виставки.
Галерея сприяє інтеграції українського мистецтва у світові культурні процеси, представляє
художників на міжнародних арт-ярмарках та у мистецьких проектах у Європі та США. Voloshyn
Gallery прагне відкривати виняткові явища, з фокусом на художників на початкових етапах
кар’єри та митців, які вже знайшли свою виражальну мову, але не зупиняються на
досягнутому.
Сучасно обладнаний виставковий простір галереї розташований у культурному та
історичному центрі Києва, на вулиці Терещенківській, у старовинному будинку 1913 року
побудови, власником якого був Н. А. Терещенко. Згодом колекціонер та меценат Богдан
Ханенко придбав будівлю для своєї дружини Варвари та перебудував на прибутковий
будинок, другий поверх якого призначався для розширення картинної колекції музею
Ханенків.
Максим і Юлія Волошини у арт-бізнесі з 2006 року. Їхня перша галерея мала назву Mystetska
Zbirka Art Gallery та спеціалізувалася на класичному та повоєнному українському мистецтві ХХ
ст. У 2015 році подружжя Волошиних увійшло до списку Forbes 30 Under 30.ENG:
Voloshyn Gallery presents Lesia Khomenko’s personal project, “Lesia Khomenko and Her School”. According to the artist, this exhibition is about trust, self-irony and the issue of current state of Ukrainian education.

For her new series, Lesia Khomenko collaborated with students from Kyiv Academy of Media Arts’ ‘Contemporary Art’ course, where she is a tutor. Yet it is difficult to call this joint effort a collaboration, since the artist works from photographs that were sent by her students in response to her request. She didn’t directly involve them in the process. Throughout this process, Khomenko studies her own identity and identities of young artists. While working with their portraits, the artist transforms her attitude towards her students: instead of analyzing them as young artists subjects, which are in the same coordinate system as her, Khomenko objectifies them, relying not on her personal opinion, but solely on the images that they have sent.

Within Voloshyn Gallery’s exhibition space, Lesia Khomenko will present an installation of paintings, where she will continue to deconstruct the figurative imagery and analysis of all elements of the painting. Deconstruction in Lesia Khomenko’s practice requires not only working with visual imagery, but with all the painting’s components, including its material aspects. Thus, in her new series the artist reaches maximum elasticity of canvas by using synthetic canvas, biflex fabric and synthetic acrylics. This allows the artist to transform one of her favourite processes of mounting canvas onto a frame into the main ‘sense creative’ part, since it becomes an instrument in deformation of depicted figures. Apart from that, the frame itself, as a rule, is left an invisible and a marginal part of the painting. It is often either subjected to replacement, or the process of mounting is carried out without the artist being present. “Lesia Khomenko and Her School” project draws viewer’s attention to the monotonous, technical process of producing and framing an artwork, which becomes a self-sufficient artistic gesture, which ultimately determines the image.

Lesia Khomenko was born in 1980 in Kyiv, where she lives and works. She graduated from National Academy of Fine Arts and Architecture in 2004. Since 2004 she is a co-founder and member of R.E.P. group. Between 2005 and 2006 she participated in a residency at the Center for Contemporary Art in Kyiv-Mohyla Academy in Kyiv. In 2008 she took part in the LIA residency (Leipzig International Art Programme) in Leipzig, Germany. Since 2008 she is a member of a curatorial group HUDRADA. Her works have been displayed in many personal and group exhibitions, among which are the main project for Kyiv Biennale Arsenale (2012), as well as exhibitions in National Art Museum of Ukraine, White Box Gallery in New York, MUMOK in Vienna and Zacheta Gallery in Warsaw.

Lesia Khomenko is a nominee of PinchukArtCentre Prize (2009, 2011 and 2013), and Future Generation Art Prize as member of the R.E.P. group (2012), both awards founded by Viktor Pinchuk.

She is also a recipient of Kazimir Malevich Artist Award (2012 and 2016).