EN

БОРИС ФІЛОНЕНКО


Портрет куратора. Виставку “Інші частини в наступному кварталі” (куратор Борис Філоненко, Харків) можна подивитися в рамках проєкту “Мистецтво воєнного стану. Архів” в галереї The Naked Room (Київ).

Текст організаторів: 

Інші частини в наступному кварталі

Антон Саєнко / Катя Бучацька / Андрій Рачинський / Ярослав Футимський / Катя Лібкінд / Андрій Сагайдаковський

куратор — Борис Філоненко

Це виставка про підваження мовних тактик. Це виставка про ландшафт. Про те, як середовище звужується і розширюється всередині країни, охопленої війною: перехідний, пошматований, розчинений і маркований, полишений і переповнений, пережитий наново ландшафт. У такому складі виставка постала з низки зустрічей і розмов з художниками і художницями у травні–червні цього року.

Війна відкидає на нуль мови. 

(Згадка про групу ZERO, Кунелліса, арте повера, Фотріє, Вольса тощо. Під 4:33 війну чутно у найменшому порусі).

Чути мову з нуля. 

Детериторізація мови, коли нуль — це місце, а не мовчання.

Попереджувальні написи “Діти”, “Люди”, “Живуть люди і діти” втрачають свою дієвість під обстрілами. Практика вдивляння у страждання інших не зупиняє насильство. З ким ви думаєте поруч? Кого вносите в списки відміни?

(Згадка про Целана, Арендт, Адорно, Габермаса, Сакко тощо).

Питання до Чомскі в ефірі Алі Джі: “Назвіть деякі зі слів”.  

Звільнення острова Зміїного постає в монохромі. Мапи у міському просторі та вказівники на автобанах затоплені синьою фарбою. Вирва — нова міра масштабу, звуку, ваги. Воронка — нова екосистема.

Стислий перелік дій:

 1. Відмова від монохрому під час війни. 
 2. Винайдення монохрому під час війни. 
 3. Після монохрому — грибниця. 
 4. Впізнавання території. 

4.1. Розгрібання. Відбирання території у війни. 

 1. Погляд Касандри у вчорашній день. 
 2. Інші частини в наступному кварталі. Наступний квартал — це і про час, і про простір.

7.1. Те, про що неможливо мовчати, про те треба говорити.

Other parts in the next quarter

Anton Sayenko

Katya Buchatska

Yaroslav Futymskyi

Andriy Rachinskiy

Katya Libkind

Andriy Sahaidakovskyi

curated by Borys Filonenko

This show is about a doubt of language tactics. This show is about landscape. It’s questioning how the environment narrows and expands inside a war-torn country: a landscape in transition, tattered, dissolved and marked, abandoned and crowded, experienced anew. In this particular version, the exhibition emerged from a series of meetings and conversations with artists in May—June of this year.

War rejects language to the zero.

(Mention of the group ZERO, Kounellis, arte povera, Fautrier, Wols, etc. To the sounds of 4:33 the war is heard in the slightest movement).

Hear the language from the zero.

Deterritorialization of language when zero is a place, not a state of silence.

Warning signs “Children”, “People”, “People and children live” lose their effectiveness under shelling. Practices of regarding the pain of others does not stop violence. Who do you think with? Who do you put on the cancellation lists?

(Mention Celan, Arendt, Adorno, Habermas, Sacco, etc.).

Ali G’s question to Chomsky: “What are some of the words?” 

Liberation of Snake Island appears in monochrome. Maps in the urban space and signs on the autobahns are flooded with blue spray paint. Pit after shelling is a new measure of scale, sound, weight. Funnel is a new ecosystem.

A short list of actions:

 1. Rejection of monochrome during the war.
 2. Invention of monochrome during the war.
 3. After monochrome — mycelium.
 4. Recognition of the territory.

4.1. Raking to clear out. Taking territories from the war.

 1. Cassandra’s view into yesterday.
 2. Other parts in the next quarter. The next quarter is about space as well as about time.

7.1. Whereof one cannot be silent, thereof one should speak.

 

МІТЄЦ. Проєкт “Тривання”, 2022.

 

МІТЄЦ надає майданчик для вільного висловлювання, але залишає за собою право не поділяти погляди героїв порталу.